Home
กิจกรรม
ผลงานการออกแบบธุรกิจ SME ในวิชา SME

ผลงานการออกแบบธุรกิจ SME ในวิชา SME

วิชา 255430 การบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งวัตถุประสงค์ของวิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและเสริมทักษะที่จะดำเนินธุรกิจยุคที่มีการแข่งขันสูง

โดยวิชานี้ ได้แบ่งหัวข้อออกในศึกษาออกเป็นหัวข้อย่อย ได้แก่  การวิเคราะห์  โอกาส การตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค การผลิต แฟรนชายด์ การเงิน กฏหมาย ลิขสิทธิ์ บริหารการจัดการบุคคล และการค้าออนไลน์ นักศึกษาได้มีโอกาสทดลอง ปฏิบัติจริงในการสร้างธุรกิจโดยผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ตามแพลทฟอร์มที่มีอยู่ในยุคปัจจุบัน

โจทย์ที่นักศึกษาได้รับการศึกษาในครั้งนี้ จะต้องเป็นสินค้าที่นักศึกษาผลิต หรือบริการด้วยตนเอง และต้องไม่เป็นสินค้าที่ผลิตในท้องตลาดแล้วนำมามาขายต่อ นักศึกษาต้องคิดกลยุทธ์การค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook  line หรือ โทรศัพท์ เท่านั้น หลังจากนั้น จะมีนำผลงานมานำเสนอให้หน้าชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเล่าถึงประสบการณ์การทำธุรกิจได้รับข้อดี ข้อเสีย หรือข้อจำกัดอย่างไรบ้าง โดยนักศึกษาที่ได้รับคะแนนมากที่สุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจต่อไป

กลุ่มที่ 1 Fast Film

กลุ่มที่ 2 PastelSweets

กลุ่มที่ 3 Pround

กลุ่มที่ 4 Nhomwan

กลุ่มที่ 5 WinInstall

กลุ่มที่ 6 ละเมอวาด

กลุ่มที่ 7 DDAScreen

 

กลุ่ม 8 Cargowithakoko

กลุ่ม 9 Evastoryphoto

กลุ่ม 10 Namplawan Orjao

กลุ่ม 11 The Fortune Brownies
           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้