Home
กิจกรรม
กิจกรรมค่ายวิศวกรอุตสาหการครั้งที่ 1 (IE 4.0 Smart Camp #1)

กิจกรรมค่ายวิศวกรอุตสาหการครั้งที่ 1 (IE 4.0 Smart Camp #1)

กิจกรรมค่ายวิศวกรอุตสาหการครั้งที่ 1 (IE 4.0 Smart Camp #1) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2560 - วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเข้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 26 คน ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การประยุกต์ใช้โปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม (CAD-CAM) โปรแกรมจำลองกระบวนการผลิต (Technomatix-Plant Simulation)การเรียนรู้ด้านกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโดยการเล่นเบียร์เกม และกิจกรรมสันทนาการของรุ่นพี่ชั้นปีที่ 3-4 ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
           ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้