โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2557

โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2557 

ผลงานการออกแบบธุรกิจ SME ในวิชา SME

วิชา 255430 การบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งวัตถุประสงค์ของวิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและเสริมทักษะที่จะดำเนินธุรกิจยุคที่มีการแข่งขันสูง โดยวิชานี้ ได้แบ่งหัวข้อออกในศึกษาออกเป็นหัวข้อย่อย ได้แก่  การวิเคราะห์  โอกาส การตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค การผลิต แฟรนชายด์ การเงิน กฏหมาย ลิขสิทธิ์ บริหารการจัดการบุคคล และการค้าออนไลน์ นักศึกษาได้มีโอกาสทดลอง ปฏิบัติจริงในการสร้างธุรกิจโดยผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ตามแพลทฟอร์มที่มีอยู่ในยุคปัจจุบัน โจทย์ที่นักศึกษาได้รับการศึกษาในครั้งนี้ จะต้องเป็นสินค้าที่นักศึกษาผลิต หรือบริการด้วยตนเอง และต้องไม่เป็นสินค้าที่ผลิตในท้องตลาดแล้วนำมามาขายต่อ นักศึกษาต้องคิดกลยุทธ์การค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook  line หรือ โทรศัพท์ เท่านั้น หลังจากนั้น จะมีนำผลงานมานำเสนอให้หน้าชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเล่าถึงประสบการณ์การทำธุรกิจได้รับข้อดี ข้อเสีย หรือข้อจำกัดอย่างไรบ้าง โดยนักศึกษาที่ได้รับคะแนนมากที่สุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจต่อไป

11 เม.ย. 2561
กิจกรรมพานักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต้

กิจกรรมพานักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการต่างประเทศ ณ  ประเทศเกาหลีใต้ ของนักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

8 ก.พ. 2560
International Ph.D. Symposium on Industrial Engineering 2016

งานประชุมสัมมนาวิชาการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  International  Ph.D. Symposium on Industrial Engineering 2016,

12 ก.ค. 2559
Page 1/3: 1 2 3 »