โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2557

โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2557 

การเข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าสำหรับการวางแผนผังห้องรักษาของโรงพยาบาลสันทราย วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่

การเข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าสำหรับการวางแผนผังห้องรักษาของโรงพยาบาลสันทราย วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่

8 ธ.ค. 2562
นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาฯ

เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน มอยหมายให้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นการกระตุ้นรวมถึงการจุดประกายในการออกแบบโครงงานของนักเรียน

17 มิ.ย. 2562
คณาจารย์ภาควิชาฯ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา เพื่อศึกษาลักษณะกระบวนงานในการบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบ นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี ณ โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา เพื่อศึกษาลักษณะกระบวรงานในการบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน เพื่อที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดในเชิงงานวิจัยด้านสุขภาพต่อไป

13 มิ.ย. 2562
คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยด้านสุขภาพ และวางแผนความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยด้านสุขภาพต่อไป

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยด้านสุขภาพ และวางแผนความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยด้านสุขภาพต่อไป ทั้งด้านการบริการ นวัตกรรม และกระบวนการทำงานภายในโรงพยาบาล

29 พ.ค. 2562
3rd MSIE 4.0 Meeting

5 ก.พ. 2562
ผลงานการออกแบบธุรกิจ SME ในวิชา SME

วิชา 255430 การบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งวัตถุประสงค์ของวิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและเสริมทักษะที่จะดำเนินธุรกิจยุคที่มีการแข่งขันสูง โดยวิชานี้ ได้แบ่งหัวข้อออกในศึกษาออกเป็นหัวข้อย่อย ได้แก่  การวิเคราะห์  โอกาส การตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค การผลิต แฟรนชายด์ การเงิน กฏหมาย ลิขสิทธิ์ บริหารการจัดการบุคคล และการค้าออนไลน์ นักศึกษาได้มีโอกาสทดลอง ปฏิบัติจริงในการสร้างธุรกิจโดยผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ตามแพลทฟอร์มที่มีอยู่ในยุคปัจจุบัน โจทย์ที่นักศึกษาได้รับการศึกษาในครั้งนี้ จะต้องเป็นสินค้าที่นักศึกษาผลิต หรือบริการด้วยตนเอง และต้องไม่เป็นสินค้าที่ผลิตในท้องตลาดแล้วนำมามาขายต่อ นักศึกษาต้องคิดกลยุทธ์การค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook  line หรือ โทรศัพท์ เท่านั้น หลังจากนั้น จะมีนำผลงานมานำเสนอให้หน้าชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเล่าถึงประสบการณ์การทำธุรกิจได้รับข้อดี ข้อเสีย หรือข้อจำกัดอย่างไรบ้าง โดยนักศึกษาที่ได้รับคะแนนมากที่สุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจต่อไป

11 เม.ย. 2561
Page 1/3: 1 2 3 »