โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2557

โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2557 

กิจกรรมพานักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต้

กิจกรรมพานักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการต่างประเทศ ณ  ประเทศเกาหลีใต้ ของนักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

8 ก.พ. 2560
International Ph.D. Symposium on Industrial Engineering 2016

งานประชุมสัมมนาวิชาการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  International  Ph.D. Symposium on Industrial Engineering 2016,

12 ก.ค. 2559
งานประเพณีปีใหม่เมืองและรดน้ำดำหัวคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559

งานประเพณีปีใหม่เมืองและรดน้ำดำหัวคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักศึกษาปริญญาโท รหัส 58 ของภาควิชาฯ

2 เม.ย. 2559
พิธีทำบุญปีใหม่ภาควิชาฯประจำปี 2559

พิธีทำบุญปีใหม่ภาควิชาฯประจำปี 2559

6 ม.ค. 2559
ประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง Northern University Network on Logistics

วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

17 ธ.ค. 2558
IE CMU Open House 2015

12-13 พ.ย. 58

24 พ.ย. 2558
งานประชุมสัมมนาวิชาการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนานาชาติ 2015 วันที่ 30 ตุลาคม 2558

งานประชุมสัมมนาวิชาการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนานาชาติ 2558 วันที่ 30 ตุลาคม 2558

2 พ.ย. 2558
ภาพบรรยากาศงานเกษียณ รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง

จัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 ก.ย. 2558
ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

28 ก.ค. 2558
Page 1/2: 1 2 »